DOKUMENTY

Abyśmy mogli współpracować, konieczne jest dopełnienie pewnych formalności:

1. Dzieci, które w edukacji domowej miałyby być pod opieką naszej szkoły, muszą być formalnie do niej zapisane – konieczne jest więc podpisanie umowy ze szkołą.

2. Następnie rodzice składają do dyrektora szkoły wniosek o zezwolenie wypełniania obowiązku szkolnego poza placówką edukacyjną wraz z załącznikami:

  • opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • oświadczeniem rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
  • zobowiązaniem rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.