Numer telefonu

12 266 36 48

Email

sp.montessori@ziarnkomaku.pl

Czekamy na Ciebie

pn.-czw.: 8:00-15:00, pt.: 9:00-15:00

Szanowni Państwo,

Z radością przedstawiamy Państwu Fundację „Ziarnko Maku”. Inspiracją do jej założenia była dla nas głęboko humanistyczna myśl Marii Montessori, w której zachwyciło nas i nieustannie zachwyca pełne szacunku podejście do człowieka, a także postrzeganie edukacji jako fascynującej przygody. Działania fundacji nieustannie powierzamy Panu Bogu, dziękując Mu za już widoczne owoce pracy i za niezwykłych ludzi, którzy do nas dołączyli.

AGNIESZKA I JERZY GÓRECCY,
AGNIESZKA I WOJTEK GUZIKOWIE,
FUNDATORZY

Jakie założenia?

Fundacja Wspierania Idei Marii Montessori „Ziarnko Maku” została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 29.05.2012 r. pod numerem 0000422025.

Chcieliśmy zgromadzić wokół Fundacji ludzi, którzy w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej wsparliby swoją działalnością cele tworzenia dobrej edukacji oraz różnorodnej pomocy na rzecz rodziny, osób niepełnosprawnych i pozostających w różnorakich trudnościach życiowych.


Inspirowani osobą i koncepcją pedagogiczną Marii Montessori chcemy przede wszystkim skupić swoje działania na:

 • Propagowaniu idei harmonijnego rozwoju człowieka w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej,
 • Wpieraniu rodzin w budowaniu tożsamości chrześcijańskiej,
 • Promowaniu inicjatyw propagujących idee pedagogiczne Marii Montessori,
 • Organizowaniu działalności edukacyjnej zgodnej z myślą pedagogiczną Marii Montessori,
 • Wspieraniu finansowym i organizacyjnym placówek „montessoriańskich”
 • Wpieraniu działań na rzecz integracji i inkluzji w edukacji
 • Wspieraniu rodzin dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w efektywnej organizacji terapii i edukacji dzieci,
 • Pomocy finansowej rodzinom o niższym statusie materialnym w zapewnieniu dzieciom edukacji na odpowiednim poziomie,
 • Propagowaniu zdrowego i twórczego stylu spędzania czasu wolnego w myśl idei harmonijnego rozwoju osobowości M. Montessori.

Nasze cele realizujemy poprzez:

 1. Zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych pracujących metodą
 2. Montessori.
 3. Pomoc merytoryczną i finansową w organizacji placówek edukacyjnych realizujących myśl pedagogiczną Marii Montessori.
 4. Pomoc merytoryczną i finansową dla placówek przekształcających się na system pracy metodą Marii Montessori.
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 6. Wdrażanie oraz organizacyjną i finansową pomoc innym podmiotom we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań zgodnych z myślą pedagogiczną M. Montessori w zakresie edukacji i wychowania.
 7. Utworzenie oraz prowadzenie Integracyjnego Centrum Terapeutyczno-Edukacyjnego w myśl założeń pedagogicznych M. Montessori.
 8. Organizowanie szkoleń.
 9. Organizowanie imprez i zajęć rekreacyjnych.
 10. Prowadzenie teatru i innych form działalności kulturalnej.
 11. Pozyskiwanie funduszy na rzecz realizacji celów statutowych.
 12. Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami w działalności informacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej dotyczącej celów Fundacji.

Dzieła Fundacji:

Pierwsze podjęte przez Fundację działania, to rejestracja Katolickiej Szkoły Podstawowej Montessori i Katolickiego Gimnazjum Montessori im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Naszą siedzibą jest budynek Wyższego Seminarium Duchownego OO. Zmartwychwstańców przy ul. Pawlickiego 1. Opiekę duchową nad Szkołami sprawują Ojcowie Zmartwychwstańcy.

Realizując od kilku lat nasz projekt pokazujemy, że jest możliwy model SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM, gdzie dzieci i młodzież czują się dobrze, cieszą się nauką choć intensywnie pracują, a każdy uczeń rozwija swój indywidualny potencjał, ucząc się zarazem wewnętrznej dyscypliny i poszanowania reguł społecznych.

Wierzymy, że przy wsparciu ludzi dobrej woli zrealizujemy już niebawem najbardziej ambitny cel Fundacji: uruchomienie Integracyjnego Centrum Edukacyjno – Terapeutycznego, na terenie którego dzieci wymagające dodatkowej pomocy specjalistów będą mogły otrzymać kompleksową opiekę terapeutyczną i rehabilitacyjną w ich środowisku szkolnym.