Numer telefonu

12 266 36 48

Email

sp.montessori@ziarnkomaku.pl

Czekamy na Ciebie

pn.-czw.: 8:00-15:00, pt.: 9:00-15:00

1. Realizując podstawę programową MEN za pomocą metody Marii Montessori
Podstawa programowa jest realizowana w pełni podczas wszystkich obowiązkowych zajęć szkolnych. Dzieci nie pracują w oparciu o podręczniki i ćwiczenia, ale wykorzystując pomoce dydaktyczne znajdujące się w przygotowanym otoczeniu sali lekcyjnej. Weryfikacją realizacji podstawy programowej są: księgi rozwoju ucznia, planowniki pracy ucznia, ocenianie kształtujące, ocenianie sumujące określające wyniki nauczania w postaci cyfry na świadectwie szkolnym

2. W grupie mieszanej wiekowo
Podczas pracy własnej dzieci pracują w grupach mieszanych wiekowo, tym samym realizując jedno z głównych założeń metody.W klasie przebywają i pracują dzieci, które różnią się nie tylko wiekiem, ale także temperamentem, charakterem oraz uzdolnieniami.
Zakładając grupę i planując jej pracę, mamy na uwadze dobro i indywidualne potrzeby każdego ucznia. Staramy się stworzyć odpowiednie warunki do optymalnego rozwoju każdego dziecka, zapewniając mu możliwość uczenia się w swoim tempie oraz przy wykorzystaniu materiałów, które odpowiadają jego aktualnym potrzebom rozwojowym. Jesteśmy przekonani, że taki model, pozawala dzieciom w pełni wykorzystywać swoje możliwości, a jednocześnie dzielić się z innymi wiedzą i doświadczeniem.

3. Poprzez planowanie prac
Możliwość zdobywania wiedzy oraz nabywanie nowych umiejętności jest w naszej szkole dostosowane do indywidualnych możliwości oraz uwarunkowań dzieci. Fakt, że dziecko samo decyduje, czego i w jakim tempie się nauczy, nie mogłoby się odbywać bez kształtowanej jednocześnie sztuki planowania.
Zależy nam, żeby działania podejmowane przez dzieci – zarówno podczas pracy własnej, jak i na zajęciach przedmiotowych – odpowiadały ich indywidualnym i aktualnym potrzebom, ale jednocześnie stanowiły część ich planu. Każde dziecko – z pomocą wychowawcy oraz nauczyciela przedmiotowego – staje się jego autorem. Dzięki temu ma wpływ na wybór zagadnień, kolejność ich realizowania oraz czas, który powinien na nie poświęcić.
Bardzo ważną rolę w planowaniu odgrywa nauczyciel, który proponuje, inspiruje oraz pomaga w wyborze, jednak decyzja zostaje podjęta przez dziecko

4. Realizując tygodnie tematyczne
Kilka tygodni w naszej szkole zyskuje zupełnie inną postać – są to tzw. tygodnie tematyczne. Są one realizowane metodą projektową i dotyczą wcześniej wybranego tematu, który wydaje się ze względów edukacyjnych i wychowawczych ważny dla naszych uczniów. Staramy się go dokładnie zbadać oraz zaprezentować dzieciom w interesujących i odmiennych ujęciach.
Tygodnie tematyczne obfitują w projekty uczniów indywidualne i grupowe, wycieczki, spotkania z ciekawymi gośćmi, a podczas pracy własnej podejmowane są zadania mające na celu zrozumienie i poszerzenie danej tematyki.

5. Realizując zajęcia językowe
Szkoła oferuje wszystkim uczniom blok zajęć językowych prowadzonych metodą autorską, opartą na założeniach pedagogiki M. Montessori. Zajęcia z języka angielskiego są realizowane na pracy własnej i zajęciach grupowych. W czwartej klasie wprowadzamy drugi obowiązkowy język obcy – hiszpański.

6. Realizując pedagogikę włączającą
Jesteśmy otwarci na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dzięki metodzie pedagogicznej M. Montessori szkoła realizuje założenia idei inkluzji – pełnego włączenia uczniów z orzeczeniem w codzienny tryb zajęć grup szkolnych z jednoczesnym zapewnieniem im opieki pedagoga specjalnego i zajęć rewalidacyjnych.

7. Stosując szerokie wsparcie dla uczniów
Zapewniamy uczniom stałą opiekę pedagogiczną i psychologiczną. Współpracujemy również z logopedą, który obejmuje bezpłatnym wsparciem dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Współpracujemy również ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych na ul. Konfederackiej i ul. św. Gertrudy.

8. Rozwijając opiekę duchową
Przykładamy wielką wagę do wychowania uczniów w duchu poszanowania wartości chrześcijańskich oraz tradycji narodowych. Dbamy o zapewnienie opieki duszpasterskiej nad społecznością uczniów, nauczycieli i rodziców. Opiekę nad życiem duchowym szkoły sprawuje duszpasterz – Prefekt. W każdy piątek dzień zaczynamy od Mszy św. Realizujemy program katechetyczny Sofii Cavaletti.

9. Organizując kursy i szkolenia
Organizujemy dla rodziców zajęcia z metody M. Montessori. Chcemy, aby rodzice podejmujący z nami współpracę znali i akceptowali sposób nauczania w naszej szkole. Propagujemy metodę M. Montessori organizując Letnie Akademie Montessori i innego rodzaju kursy i warsztaty. Współpracujemy z krakowskimi uczelniami wyższymi i otwarci jesteśmy na przyjmowanie do naszej szkoły studentów na praktyki

10. Współpracując z różnymi podmiotami
Nadzór merytoryczny nad Szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie, a wsparcie merytoryczne Fundacja Królowej Świętej Jadwigi i prowadzone przez nią Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz zespół nauczycieli placówek integracyjnych Fundacji Promyk Słońca (Aktion Sonnenschein) z Erfurtu.