Numer telefonu

12 266 36 48

Email

sp.montessori@ziarnkomaku.pl

Czekamy na Ciebie

pn.-czw.: 8:00-15:00, pt.: 9:00-15:00

Edukacja domowaHomeschooling – to postępowy ruch w Polsce i na świecie, w którym rodzice/ opiekunowie decydują się na edukację dzieci w domu, poza systemem szkolnym. W Polsce, każde dziecko od 6 do 18 roku życia musi spełniać obowiązek edukacji. Rodzice lub opiekunowie prawni wybierący homeschooling w bardzo wielkim uproszczeniu, po prostu decydują się na wypełnianie obowiązkowej edukacji swoich dzieci poza szkołą i w dowolnie wybrany przez siebie sposób, (samemu lub przy wsparciu innych osób).
HOMESCHOOLING NIESIE ZA SOBĄ PIĘKNE PRZESŁANIE: EDUKACJA NIE MUSI BYĆ NARZUCONYM ODGÓRNIE SPOSOBEM KSZTAŁCENIA, NAWET (POZORNIE AMATORSKIE RĘCE OPIEKUNA DZIECKA) MOGĄ WSPIERAĆ PEŁNY ROZWÓJ DZIECKA I CZYNIĆ TO W ATMOSFERZE SZACUNKU I MIŁOŚCI.
Poniżej pozwoliliśmy sobie przedstawić Państwu zapisy prawne odnoszące się do edukacji domowej. Przytaczamy je za oficjalnym serwisem Rzeczypospolitej Polskiej: gov.plgov.pl

Czym jest edukacja domowa?

Każde dziecko, które ma od 6 do 18 lat, musi się uczyć. Spełnia wtedy obowiązek przedszkolny, szkolny i nauki. Dyrektor przedszkola albo szkoły może zgodzić się, żeby dziecko uczyło się w domu. Wniosek należy złożyć do dyrektora przedszkola, szkoły, do której dziecko jest przyjęte. Przedszkole, szkoła znajdują się na terenie województwa, w którym mieszka dziecko. Wtedy nauczycielami dziecka mogą być:

rodzice

opiekunowie prawni

inne osoby, które wskażą rodzice albo opiekunowie

Takie osoby nie muszą kończyć specjalnych studiów ani szkoleń.

Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Dyrektor szkoły może się zgodzić na edukację domową w danym roku szkolnym i wskazać w decyzji etap edukacyjny. Są trzy etapy:

 • I etap – I, II i III klasa szkoły podstawowej,
 • II etap – IV–VIII klasa szkoły podstawowej,
 • III etap – szkoła ponadpodstawowa.

Kto może uzyskać zgodę na edukację domową?

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, które ma od 6 do 18 lat. 


Co musisz przygotować?
 1. Wniosek o zezwolenie na edukację domową. Nie ma jednego wzoru takiego wniosku. Zapytaj w przedszkolu albo w szkole, czy ma wzór. Jeśli nie – napisz wniosek samodzielnie. 
 2. Opinię z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
  Uwaga! W roku szkolnym 2020/2021 nie jest wymagana opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (§13b ust. 5 pkt 1 rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)
 3. Oświadczenie, w którym napiszesz, że zapewnisz dziecku warunki, które umożliwią mu realizację podstawy programowej na tym etapie kształcenia – napisz je samodzielnie.
 4. Zobowiązanie, w którym napiszesz, że twoje dziecko będzie przystępowało do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych – napisz je samodzielnie.
Co musisz zrobić
 1. Idź z dzieckiem do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej po opinię. Pracownik poradni oceni, czy twoje dziecko może uczyć się w domu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak otrzymasz opinię z poradni.
 2. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
 3. Złóż dokumenty u dyrektora przedszkola albo szkoły. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
 4. Czekaj na decyzję dyrektora. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
Kiedy składasz dokumenty

W dowolnym momencie roku szkolnego lub przed rozpoczęciem danego roku szkolnego.

Gdzie składasz dokumenty

W przedszkolu, szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej, do której twoje dziecko uczęszcza albo zostało przyjęte.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Dyrektor wyda decyzję do 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożysz wszystkie dokumenty.

Jak oceniane jest dziecko

Na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Zakres egzaminów ustala dyrektor, który wydał zezwolenie na edukację domową. Po zdanych egzaminach twoje dziecko dostanie świadectwo ukończenia danej klasy. Na świadectwie nie będzie oceny z zachowania. Nie będzie też ocen z muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego. 

Jak uzyskać opinię z poradni
 1. Zapisz swoje dziecko na wizytę do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w swoim mieście lub powiecie.
 2. Idź z dzieckiem do poradni w umówionym terminie.
 3. Czekaj na opinię z poradni. Dostaniesz ją do 30 dni od twojej wizyty. Wyjątkowo możesz czekać do 60 dni – jeśli na przykład trzeba zrobić więcej badań albo masz dostarczyć dodatkowe dokumenty.
Czy dyrektor może cofnąć zezwolenie?

Tak, jeśli:

 • uznasz, że twoje dziecko powinno uczyć się w szkole – w takiej sytuacji złóż wniosek o cofnięcie zgody na edukację domową do dyrektora, który wydał zezwolenie,
 • twoje dziecko nie przystąpi do rocznych egzaminów kwalifikacyjnych i nie usprawiedliwisz jego nieobecności albo dyrektor nie uzna twojego usprawiedliwienia,
 • twoje dziecko nie zda rocznych egzaminów kwalifikacyjnych, 
 • okaże się, że zezwolenie na edukację domową jest nieważne.
Informacje dodatkowe

Dziecko, które uczy się w domu, nadal może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w szkole. Zapytaj dyrektora, który wydał zezwolenie, jakie dodatkowe zajęcia edukacyjne są w jego szkole.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.)